Objektegenskaber

Nærværende vejledning er udført med basis på AutoCAD 2019, men principper og metoder gælder i alt overvejende grad også for nyere udgaver af AutoCAD.
Skulle du mod forventning opleve afvigelser, er du velkommen til at kontakte mig. Så vil jeg se på det og om nødvendigt opdatere dokumentet. I alle tilfælde vil jeg efter bedste evne besvare din henvendelse.

Alle objekter i AutoCAD har et antal egenskaber, såsom farve, linjetype, linjebredde etc., som kan tilpasses på tre niveauer:

 • på objektniveau
 • på lagniveau
 • på blok-niveau

Generelle objektegenskaber

For ethvert objekt kan vi få vist og redigere dets egenskaber via tool paletten Properties, som vi kan få vist ved …

 • enten at vælge View->Properties fra menuen
 • eller at højreklikke på et objekt og vælge Properties
 • eller ved at taste ctrl+1.

Tool paletten Properties (egenskaber)

Her er egenskabs-tool-paletten for en tilfældig linje. Egenskaberne er opdelt i tre grupper:

 • General
 • 3D Visualization
 • Geometry

Andre typer af objekter vil have andre og flere grupper alt efter objekttypen, men alle objekter vil indeholde gruppen General, som vi vil gå i detaljer med nedenfor.

Egenskaben Color (farve)

Vi ser, at egenskaben Color er sat til værdien ByLayer, hvilket betyder, at linjens farve altid vil være den samme, som farven på det lag, linjen er placeret i.
ByLayer betyder jo faktisk noget lignende ”det samme som laget”, og det giver jo mening.

Hvis vi klikker på ByLayer ud for Color, får vi en række muligheder for andre værdier for egenskaben Color.

Ud over værdien ByLayer har vi muligheden for at sætte værdien til ByBlock, eller vi kan vælge at tildele linjen en specifik farve, som den så altid vil have, uanset det overordnede lags farve.

Værdien ByBlock kan være nyttig for objekter, der er en del af en blok.
ByBlock betyder jo noget i retning af ”det samme som blokken”, hvilket skal forstås sådan, at objektet altid vil antage samme farve som den overordnede bloks Color- egenskab.

Lad os forestille os, at en blok forestiller en nordpil. Nordpilen er tegnet af linjer, som alle har farve ByBlock.

 • Hvis den indsatte blok tildeles Color ByLayer, og blokken indsættes i et lag med Color Red, vil blokken også vises Rød.
  Hvis blokken efterfølgende flyttes til et grønt lag, vil blokken antage samme farve som laget (grøn).
 • Hvis den indsatte blok tildeles farven gul, og blokken indsættes i et grønt lag, vil blokkens farve blive Gul.
 • Hvis den indsatte blok tildeles farven Magenta, vil blokkens farve altid være Magenta uanset hvilket lag, blokken indsættes i.

Egenskaben Layer (lag)

Vi ser herefter på egenskaben Layer, som er sat til laget Viewports. Dette kan vi ændre ved at klikke på værdien ViewPorts og vælge et andet lag.

Egenskaben Linetype (linjetype)

Egenskaben Linetype kan, helt på samme måde som egenskaben Color ovenfor, sættes til ByLayer, ByBlock eller en konkret værdi.

ByLayer betyder, at linjens linetype altid er den samme som det lag, linjen er placeret på.

ByBlock betyder, at linjens linetype altid vil være den samme som linetype for den blok, den evt. er indsat i. Hvis vi vælger at sætte linetype-værdien til en konkret værdi, f.eks. ACAD_ISO02W100, vil linjen altid vises med denne linjetype, uanset indstillingerne for det overordnede lag eller for en evt. overordnet blok.

Egenskaben Linetype scale (linjetype-skala)

Linetype Scale er som standard sat til værdien 1, hvilket betyder, at linjens skalering følger den overordnede værdi for systemvariablen LTSCALE. Der er dog mere til dette …
Systemvariablerne CANNOSCALE, PSLTSCSLE og MSLTSCALE har også betydning for visning af linjetyper. Læs mere om dette i vejledningen om Linetype scales. (Kommer i løbet af 2024).

Egenskaben Plot style (plot-stil eller plot-format)

Plot style: … er i dette tilfælde tonet ned og kan ikke vælges. Det skyldes, at den aktuelle tegning benytter sig af Color dependent plot styles. Læs mere om dette i vejledningen om plot styles. (Kommer i løbet af 2024).

Egenskaben Lineweight (linje-tykkelse)

Lineweight: Fungerer tilsvarende værdier for Color og Linetype.

Egenskaben Transparency (gennemsigtighed)

Transparency (Gennemsigtighed): Kan enten være Bylayer eller en værdi fra 0 til 10. Hvis værdien skal sættes til ByLayer (dvs. at den skal følge værdien af egenskaben for det overordnede lags transparency) skal man dog i dette tilfælde skrive ByLayer” i feltet. I øvrigt betyder værdien 0, at objektet ikke er gennemsigtigt og værdien 10 er 100% gennemsigtigt.

Egenskaben Hyperlink (link)

Hyperlink: Angiver, om der er et link knyttet til objektet.

Egenskaben Thickness (linje-tykkelse i z-aksen)

Thickness: Hvor Lineweight angiver tykkelsen af et objekt set i 2D (i objektets xy-plan), angiver egenskaben Thickness tykkelsen (højden) af objektet i objektets z-akse. Effekten af en ændring i denne værdi kan kun ses, hvis vi ændrer synsretning (VPOINT) til en 3D-afbildning.

Her er en linje med thickness = 20 vist …

i 2D

og i 3D.

Egenskabsgruppen 3D Visualization

Her kan vi redigere objekters materialer. Anvendes næsten udelukkende ved 3D-visualiseringer.

Egenskabsgruppen Geometry (objektets geometri)

Her kan vi redigere objektegenskaber som eksempelvis start- og slutpunkt for en linje, redigere vertexes (knudepunkter) på polylines, ændre radius for en cirkel og mange andre egenskabsværdier for varierende objekter.
Bemærk også, at visse egenskaber ikke kan vælges og redigeres, men kun er vist til information for os.

Afsluttende bemærkninger

I denne gennemgang har vi set på de generelle egenskaber for en linje. Som nævnt vil alle objekter have egenskaber i gruppen General som gennemgået ovenfor, men flere objekter vil også have egenskaber i gruppen Misc (diverse), mens eksempelvis målsætning vil indeholde adskillige egenskabsgrupper specifikke for målsætningsobjekter, og 3D Solids vil have egenskabsgruppen Solid History.

Prøv selv at undersøge mulighederne for forskellige objekttyper. Mange opgaver kan udføres lettere, hvis man er opmærksom på mulighederne for at redigere objekternes forskellige egenskaber.